Veldnamenonderzoek

Inleiding

De veldnamencommissie vatte het begrip 'veldnaam' op als de eigennaam van akker- en grasland, zowel van individuele percelen als van complexen van percelen, van woeste grond, van hoogten en laagten. Veldnamen horen tot de zogenaamde geografische namen (nomina geographica) of toponiemen. Tot deze geografische namen behoren onder andere de plaatsnamen of toponiemen in engere zin: de waternamen of hydroniemen, de straat- en wegnamen en de veldnamen.